تاریخ خرد(خرد بودایی)

دسته بندي : علوم انسانی » فلسفه و منطق
دیباچه
پرسش از سیر تحول و دگردیسی پرسشهای فلسفی، اگر ژرف نگریسته شود و پیگیرانه دنبال گردد،
پژوهشگر را به شبکهای پیچیده و درهم تنیده از متغیرها و رخدادها و بافتهای تاریخی و معنایی گوناگون
پرتاب میکند. تمدنها، متون، افراد و مکتبها بر هم تاثیر میگذارند و مفاهیمی را از هم وامگیری میکنند و در
هم میآمیزند و زیر فشار نیروهای اجتماعی و سیاسی تغییر شکل میدهند و با زمینهی زیستشناختی ویژهشان
سازگاری مییابند. بر این مبنا، پرسش از تاریخ اندیشه در سرشت خود میانرشتهایست و بررسی تک بعدی
تاثیر یک متن بر متنی دیگر، یا مرور زنجیرهای منفرد از راهبران یک مکتب و یک فرقه، تنها به قیمت ساده
ساختنِ افراطیِ این مسئله از پیچیدگیِ ذاتی آن پرهیز میکند...
دسته بندی: علوم انسانی » فلسفه و منطق

تعداد مشاهده: 460 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

تعداد صفحات: 719

حجم فایل:11,722 کیلوبایت

 قیمت: رایگان
برای دانلود رایگان فایل روی لینک دانلود کلیک کنید.   دریافت فایل